Neikðâns/Kreilis izcîna otro vietu rallijâ Lietuvâ

 „Latvijas Mobilâ telefona rallija komanda” aizvadîtajâ nedçïas nogalç pilnâ sastâvâ bija devusies uz Lietuvu, kur Ðauïu apkârtnç notika Lietuvas autorallija èempionâta treðais posms „Saule 2008”. Vislabâk veicâs Mâra Neikðâna/Gundara Kreiïa ekipâþai, kuri ralliju noslçdza otrajâ vietâ N4 kategorijâ, par nieka 3,4 sekundçm atpaliekot no uzvarçtâjiem Deivida Jociusa/Kastîða Torrau. ... Lasît vçl ->

LMT rallija komandas fanu pasâkums – 28. jûnijâ pie Siguldas

 Ar prieku varam paziòot, ka 28. jûnijâ „Reiòa trasç” pie Siguldas notiks „Latvijas Mobilâ Telefona rallija komandas” kopîgs pasâkums, kurâ aicinâti ierasties visi, kuriem komanda ir sirdij tuva. ... Lasît vçl ->

„Latvijas Mobilâ telefona rallija komandai” – otrâ un ceturtâ vieta rallijâ „Cçsis”

 Rallijâ „Ergo Cçsis”, kas bija LMT Latvijas autorallija èempionâta treðais posms, „Latvijas Mobilâ telefona rallija komandas” ekipâþa Andis Neikðâns/Pçteris Dzirkals ieòçma otro, bet otrs duets Mâris Neikðâns/Gundars Kreilis ceturto vietu prestiþâkajâ N4 kategorijâ. ... Lasît vçl ->

Abas „LMT rallija komandas ekipâþas” – uz goda pjedestâla rallijâ „Talsi”

 Ar Ivara Vasaraudþa/Valda Spredþa triumfu absolûtajâ vçrtçjumâ un Jâòa Vorobjova/Gunta Ervalda uzvaru N4 kategorijâ noslçdzies LMT Latvijas autorallija èempionâta otrais posms „Talsi 2008”. Abas „Latvijas Mobilâ telefona rallija komandas” ekipâþas – Andis Neikðâns/Pçteris Dzirkals un Mâris Neikðâns/Gundars Kreilis – finiðçja uz goda pjedestâla prestiþâkajâ Latvijas èempionâta klasç N4.... Lasît vçl ->

Neikðâns/Kreilis izcîna otro vietu rallijâ Lietuvâ

 „Latvijas Mobilâ telefona rallija komanda” aizvadîtajâ nedçïas nogalç pilnâ sastâvâ bija devusies uz Lietuvu, kur Ðauïu apkârtnç notika Lietuvas autorallija èempionâta treðais posms „Saule 2008”. Vislabâk veicâs Mâra Neikðâna/Gundara Kreiïa ekipâþai, kuri ralliju noslçdza otrajâ vietâ N4 kategorijâ, par nieka 3,4 sekundçm atpaliekot no uzvarçtâjiem Deivida Jociusa/Kastîða Torrau. Lasît vçl ->

Rallijâ „Talsi” – ar otro un sesto numuru

 „Latvijas Mobilâ telefona rallija komanda” ðajâ nedçïas nogalç startçs LMT Latvijas autorallija èempionâta otrajâ posmâ – rallijâ „Talsi 2008”. Kâ èempionâta lîderi N4 klasç uz ðîm sacensîbâm dodas Andis Neikðâns/Pçteris Dzirkals.... Lasît vçl ->